Branżowa Szkoła I stopnia

Sprzedawca

 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych i zajęcia praktyczne u pracodawców.

Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem internetu, telefonu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży (rozpakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.

Sprzedawca powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami aktywnego słuchania, etyki, kultury zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnych relacji z klientami, wykonywania pracy pod dużą presją i emocjonalnym napięciem. Szczególnie istotne w wykonywaniu zawodu sprzedawcy są: uczciwość, kompetencje społeczne, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i obcym.

Charakterystyka zawodu:

Nazwa i numer zawodu: Sprzedawca 522301

Poziom PRK dla kwalifikacji pełnej – III

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Poziom PRK dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – 3

Kształcenie w zawodzie sprzedawca prowadzone jest:

-       w 3-letniej branżowej szkole I stopnia – kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży. Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację HAN.01., a po ukończeniu szkoły wykształcenie branżowe w zawodzie sprzedawca.

Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia:

-       w szkole branżowej II stopnia – kwalifikacja HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej w zawodzie technik księgarstwa. Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację HAN.03., a po ukończeniu szkoły dyplom technika księgarstwa.

-       w szkole branżowej II stopnia – kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych w zawodzie technik handlowiec. Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację HAN.02., a po ukończeniu szkoły dyplom technika handlowca.


 

Kucharz

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych i zajęcia praktyczne u pracodawców. Przykładowe zadania zawodowe kucharza to:

• sporządzanie różnego rodzaju potraw, napojów, ciast i deserów,

• obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw,

• przeprowadzanie oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwie nimi gospodarowanie,

• zabezpieczanie owoców, półproduktów i wyrobów gotowych przed zepsuciem,

• dokonywanie wstępnej obróbki surowców oraz gastronomicznego rozbioru mięs,

• różnymi technikami i metodami wykonanie różnego asortymentu potraw z warzyw, owoców, grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb, oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich oraz wyrobów garmażeryjnych,
• posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami służącymi do przygotowywania potraw i napojów oraz prowadzenie ich bieżącej konserwacji,
• wykończanie , porcjowanie i wydanie wyrobów kulinarnych,
• przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe,
• przygotowywanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet.

 

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po 8-klasowej szkole podstawowej oraz w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz w roku szkolnym 2019/2020 absolwentów gimnazjów.

W dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego

Comments are closed.