Technikum

Technik ekonomista

W zawodzie technik ekonomista zdobędziesz wiedzę dotyczącą stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych oraz sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.

Ważną umiejętnością absolwenta będzie sporządzanie dokumentów księgowych, prowadzenie rachunkowości, ustalanie wyniku finansowego a także stosowanie różnego rodzaju rozliczeń pieniężnych.

Podczas kształcenia w tym zawodzie nauczysz się także jak sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy.

Wszyscy absolwenci posiadają też umiejętności wykorzystywania w przyszłej pracy programów komputerowych: kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych oraz magazynowych. Są także przygotowani do prowadzenia korespondencji handlowej i służbowej, przygotowywania i prowadzenia spotkań służbowych, obsługują także sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

W zawodzie technik ekonomista  przewidziane są 2 kwalifikacje

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Dodatkowo, po potwierdzeniu kwalifikacji A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (na przykład na kursach kwalifikacyjnych)  uczeń może uzyskać tytuł technika rachunkowości.

Perspektywy pracy. Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.


Technik żywienia i usług gastronomicznych

To zawód , który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

T.6.     – Sporządzanie potraw i napojów

T.15.   – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Założenia programowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostaną zrealizowane  w szkolnej pracowni gastronomicznej, żywienia i obsługi konsumenta.

Praktyki zawodowe odbywają się będą w zakładach gastronomicznych wszystkich typów  na terenie Bochni, powiatu a także podczas staży zagranicznych.

Absolwent może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.


Technik hotelarstwa

Absolwent szkoły w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Potrafi zorganizować pracę zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i  planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe , pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa i lotnicza. Technik hotelarstwa może być równie zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym toku nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

W wyniku analizy zadań i umiejętności zawodowych technika hotelarstwa wyodrębniono dwie kwalifikacje, które uczeń nabywa w cyklu nauczania.

T. 11.  -  Planowanie i realizacja usług w recepcji,

T. 12.  -  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

W celu podniesienia efektywności kształcenia w tym zawodzie szkoła współpracuje z bocheńskimi i krakowskimi zakładami hotelarskimi oraz gastronomicznymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych, organizuje dla uczniów wyjazdy na rożnego rodzaju imprezy: np. targi turystyczne, giełdy, wystawy sprzętu gastronomicznego. Szczególną rolę w procesie kształcenia technika hotelarstwa w naszej szkole ma nauczanie języków obcych  i zagraniczne praktyki zawodowe.

 

 

Comments are closed.