5 – letnie Technikum

Technik ekonomista

Zawód technik ekonomista jest zawodem z wielkimi tradycjami. Związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. W ramach powierzonych zadań mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, związane z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowych, fakturowaniem transakcji, prowadzeniem ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac, prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W wykonywaniu zadań zawodowych niezbędne jest stosowanie urządzeń techniki biurowej, sprawne korzystanie z zasobów sieci internet, posługiwanie się językiem obcym zawodowym oraz wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Obecnie wiele podmiotów gospodarczych współpracuje z podmiotami rynku zagranicznego, świadcząc usługi outsoursingowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i rzeczowymi, a w związku z otwartym rynkiem europejskim, prowadzi filie w krajach Wspólnoty. Uwzględniając gospodarkę otwartą trzeba zwrócić szczególną uwagę na rozwijanie u technika ekonomisty kompetencji językowych, ukierunkowanych na sprawne posługiwanie się językiem obcym zawodowym.

Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale też często z klientami.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

=================================================================

Technik rachunkowości

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

Obecnie wiele podmiotów na rynku krajowym współpracuje z podmiotami rynku europejskiego. Ponadto sporo przedsiębiorstw, w związku z otwartym rynkiem europejskim, prowadzi swoje działalności nie tylko na rynku krajowym, ale też bardzo często otwiera filie w krajach Wspólnoty. Na rynku polskim również coraz częściej działają podmioty zagraniczne. Uwzględniając te czynniki trzeba też zwrócić uwagę na konieczność wyposażenia absolwenta technikum rachunkowości w kompetencję posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Należy też zaznaczyć, że zawód technik rachunkowości łączy się z dużą odpowiedzialnością oraz wysokimi wymaganiami w zakresie jakości wykonywania zadań. Bardzo często bowiem od właściwie prowadzonych prac księgowo-rozliczeniowych zależą efekty ekonomiczne jednostki organizacyjnej oraz uniknięcie sankcji z tytułu błędnie naliczonych podatków. Szczególnego znaczenia nabiera to w małych jednostkach i biurach rachunkowych, w których często zadania całej komórki księgowo-finansowej powierza się jednej osobie. Zawód ten wymaga ciągłego doskonalenia głównie w zakresie zmieniających się aktów i norm prawnych wykorzystywanych w trakcie wykonywanych zadań zawodowych.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Sytuacja ta rodzi potrzebę przygotowania pracownika uniwersalnego, który łatwo dostosuje swoje umiejętności do rodzaju jednostki organizacyjnej oraz prowadzonej przez nią działalności.

Zawód technik rachunkowości należy do grupy zawodów branży ekonomiczno-administracyjnej (EKA).

W podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości może odbywać się w pięcioletnim technikum oraz w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych.

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.

W związku z dużą ilością absolwentów tego kierunku, pracujących w Europie i poza Europą, należy podczas kształcenia ucznia w technikum przygotować go do pracy w nowoczesnych warunkach, zaznajomić z nowymi technologiami i trendami żywieniowymi. W ostatnich latach wzrasta liczba lokali gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania lokali gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne. Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Te wszystkie miejsca to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi:

-     sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,

-     sporządzać rozchody magazynowe surowców i kosztorysy usług gastronomicznych,

-     stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym,

-     stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,

-     kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować,

-     dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,

-     dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,

-     planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,

-     określać przemiany składników odżywczych, zachodzących w organizmie człowieka,

-     stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,

-     planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty,

-     sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych,

-     sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen,

-     zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych,

-     stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej,

-     wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na wiedzę zawodową,

-     przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

-     udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,

-     organizować i udoskonalać pracę zespołu oraz wykorzystywać programy komputerowe w realizacji zadań.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

 Przygotowanie i wydawanie dań – HGT.02.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – HGT.12. 


Technik hotelarstwa

Symbol cyfrowy zawodu 422402

Branża: hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Kwalifikację pierwszą HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie można uzyskać, zdając egzamin zawodowy zewnętrzny prowadzony przez OKE po zakończeniu kształcenia w 5-letnim technikum

Kwalifikację drugą HGT.06. Realizacja usług w recepcji można uzyskać, zdając egzamin zawodowy prowadzony przez OKE po zakończeniu kształcenia  w 5-letnim technikum

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa, potrafi:

- określać podstawowe umiejętności i predyspozycje niezbędne do wykonywania zawodu hotelarza;

- klasyfikować obiekty hotelarskie i noclegowe;

- posługiwać się podstawową terminologią z zakresu hotelarstwa i turystyki;

- klasyfikować usługi hotelarskie;

- rozróżniać jednostki mieszkalne oraz ich wyposażenie;

- wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych;

- przygotowywać jednostki mieszkalne dla gości hotelowych;

- przestrzegać zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;

- przygotowywać śniadania hotelowe i świadczyć room service na zamówienie gościa;

- użytkować sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowania i podawania potraw i napojów śniadaniowych;

- oferować usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

- obsługiwać seminaria/konferencje w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

- realizować zamówienie gościa na usługi dodatkowe;

- przygotowywać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;

- stosować zasady rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych;

- dokonywać rezerwacji usług hotelarskich, wykorzystując systemy rezerwacyjne;

- przygotowywać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;

- obsługiwać gości w recepcji;

- udzielać informacji gościom obiektu hotelarskiego;

- sporządzać dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out oraz pobytem gościa w hotelu;

- przygotowywać informacje związane z obsługą gościa dla innych komórek organizacyjnych obiektu;

- przyjmować płatności za realizację usług hotelarskich;

- sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości;

- rozliczać koszty pobytu gości zgodnie z procedurami  w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

=================================================================

 Technik organizacji turystyki

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 422104

Branża HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Kwalifikacje HGT.07. i HGT.08. można zdobyć, zdając egzamin zawodowy prowadzony przez OKE w trakcie kształcenia w 5-letnim technikum,

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki turystycznej. Propozycje miejsc pracy dla absolwentów w tym zawodzie obejmują: biura turystyczne, miejsca informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego. Zawód technik organizacji turystyki wymaga umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii, m.in. obsługi programów komputerowych i aplikacji mobilnych, oraz posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Absolwent tego zawodu może zostać zatrudniony jako pracownik branży turystycznej lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki.

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych I i II stopnia.

Będzie mógł również podnosić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

 

Comments are closed.