CKZ – stypendia

STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

 STYPENDIA  realizowane są  w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Planuje się przyznanie 60 świadczeń w postaci pomocy stypendialnej dla uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych, w latach szkolnych:  2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, zgodnie

z wnioskiem o dofinansowanie projektu Nr RPMP.10.02.02-12-0049/19.

Pomoc stypendialna będzie przyznawana na okres 10 -ciu miesięcy, w wysokości miesięcznie 1000 zł brutto dla jednego/ej stypendysty/tki. Stypendium będzie wypłacone w dwóch ratach.

REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA POMOCY STYPENDIALNEJ – pobierz regulamin

Kto może uzyskać stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów ?

Formularz zgłoszeniowy może złożyć:

 Kryteria formalne:

  • Uczeń uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Bochni
  • średnia ocen większa lub równa 4,2 z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku szkolnym 20219/2020
  • złożenie formularz zgłoszeniowego do 13.11.2020 do godz.15.00
  • uczeń/uczennica technikum z klasy 2 lub 3
  • uczeń/uczennica szkoły branżowej  z klasy 2

Kryteria premiujące:

  • udział w olimpiadach, konkursach, turniejach w zakresie przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium,
  • uczeń/uczennica najwcześniej wchodząca na rynek pracy,
  • uczeń/uczennica z niepełnosprawnością,
  • średnia ocen z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego uzyskana w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium,
  • uczeń/uczennica z najwyższą frekwencją.

 

Zakwalifikowanych do Stypendium na rok szkolny 2020/2021 będzie min. 20 osób.

REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA POMOCY STYPENDIALNEJ.

Poniższe dokumenty w wersji papierowej w zaklejonej kopercie formatu A4 należy złożyć w Sekretariacie szkoły do 13.11.2020 r. do godz. 15.00

1. Formularz zgłoszeniowy – Pomoc stypendialna  – zał. 1  - pobierz formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie kandydata/tki ubiegającego się o udział w Projekcie – zał. 2 – pobierz oświadczenie.

Rekrutacja trwa do 13 listopada 2020 r. do godz. 15.00

Wyniki rekrutacji tj. lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych i lista rankingowa uczniów rezerwowych zostaną podane w dniu  16.11.2020 o godz.15.00 poprzez publikację na stronie internetowej  szkoły i na tablicy ogłoszeniowej w szkole.

 

Po zakwalifikowaniu się do przyznania stypendium uczeń/uczennica pod nadzorem Opiekuna Dydaktycznego przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju – IPR.
IPR wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy o stypendium uczeń/uczennica składa w Sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie. Nie spełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i zastąpienie ucznia/uczennicy osobą z listy rezerwowej.

Termin złożenia IPR wraz z pozostałymi dokumentami  w Sekretariacie szkoły

27.11.2020 r. do godz.15.00.

Informacji szczegółowych udziela koordynator projektu: Alina Krakowska tel. 14 612 27 79

Lista uczniów zakwalifikowanych do pomocy stypendialnej  

na rok szkolny 2020/2021

 

 projekt pn.  „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela”

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Beneficjent: Powiat Bocheński

Realizator projektu: Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

1. Trojan Agata 3 a
2. Oświęcimka Patrycja 3 b
3. Sędzik Alicja 3 a
4. Roman Oliwia 2 a
5. Markowska Justyna 2 Z
6. Kaczor Małgorzata 3 b
7. Fortuna Monika 3 a
8. Kostuch Maria 3 a
9. Majta Natalia 3 a
10. Hojniak Gabriela 3 a
11. Gacek Wiktoria 3 a
12. Kamyczek Aleksandra 3 a
13. Adamska Joanna 3 a
14. Kuczek Maria 3 c
15. Węglarz Dominika 2 a
16. Zelek Aleksandra 2 Ta
17. Pastuszak Agnieszka 2 Ta
18. Wrona Oliwia 2 b
19. Kozak Gabriela 2 a
20. Ostroga Małgorzata 2 Z
21. Grabarz Julia 2 Tc
22. Musiał Magdalena 2 d
23. Gęślak Amelia 2 Tc
24. Pawlińska Ewa 2 Tc

Comments are closed.