CKZ-zajęcia, kursy

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WSPOMAGAJĄCE PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW ZAWODOWYCH, KONKURSÓW UCZNIÓW

 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

ZAJĘCIA  realizowane są  w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza
i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

 Planujemy zajęcia w grupach 8 osobowych w latach szkolnych:  2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,

W następujących formach wsparcia:

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 60 h – 2 grupy

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 60 h

c) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego – 30 h

d) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych hotelarskich – 30 h

e) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych gastronomicznych – 30 h

f) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zawodzie sprzedawca – 30 h

2) Zajęcia dydaktyczne wspomagające:

a) Zajęcia z matematyki – 60 h – 2 grupy

b) Zajęcia z j. angielskiego – 60 h – 2 grupy

c) Zajęcia z biologii – 60 h (5 os.)

d) Zajęcia kelnerskie – 30 h

e) Zajęcia barmańskie – 30 h

f) Zajęcia „Kawa czy herbata” – 60 h

g) Zajęcia „Kuchnie świata” – 30 h

h) Zajęcia z dietetyki – 30 h

i) Zajęcia hotelarsko-turystyczne – 30 h

j) Zajęcia z przedsiębiorczości – 30 h

k) Zajęcia z rachunkowości – 30 h

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Regulamin rekrutacji do projektu dla uczniów – CKZ- pobierz regulamin

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W związku z trudnością w ustaleniu kolejności na liście uczniów zakwalifikowanych i liście uczniów rezerwowych 12.02.2021 r. nastąpiła zmiana w regulaminie rekrutacji do projektu dla uczniów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela”

 § 4 – Zasady rekrutacji uczniów

 otrzymał brzmienie:

  1. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów w danej formie wsparcia, dodatkowym kryterium będzie frekwencja z semestru poprzedzającego rekrutację wg skali punktowej: 90-100 % – 3 pkt., 80 – 89,99% – 2 pkt., 75,00-79,99% – 1 pkt., poniżej 0 pkt.

 W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów pierwszeństwo mają Ci, którzy posiadają wyższą frekwencję.

 

Poniższe dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Sekretariacie szkoły do 10.02.2021 r. do godz. 15:00

1.  Zał.1c -Formularz zgłoszeniowy-zaj. wyrównawcze - pobierz

2. Zał.1d-Formularz zgłoszeniowy-zaj. wspomagające- pobierz

3.  Zał.2-Oświadczenie kandydata ubiegającego się o udział w projekcie - pobierz

4.  Zał.3-Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz

Wyniki rekrutacji tj. lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych i lista uczniów rezerwowych zostaną podane w dniu  12.02.2021 o godz. 15:00 w biurze projektu i na tablicy ogłoszeniowej w szkole.  

Informacji szczegółowych udziela koordynator projektu: Alina Krakowska tel. 14 612 27 79.

 

Comments are closed.