Erasmus+2021-22

Regulamin rekrutacji uczniów TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

W BOCHNI na praktyki zawodowe w ramach projektu

„Europejska ścieżka rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli

 Zespołu Szkół nr 3 w Bochni”

w ramach programu Erasmus+

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Europejska ścieżka rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Bochni” w ramach programu Erasmus + realizowanego w Grecji i we Włoszech.
 2. Rekrutacja na praktykę zawodową jest skierowana do uczniów i absolwentów  w zawodzie:
 • 60 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • 46  uczniów w zawodzie technik ekonomista/technik rachunkowości,
 • 60 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki.
 1. Praktyka będzie trwała 2 tygodnie – 10 dni roboczych.
 2. Planowane terminy stażu: I mobilność – Włochy – 13.09.2021 r. – 24.09.2021 r., II mobilność – Grecja – 27.09.2021 r. – 08.10.2021 r., III mobilność – Włochy – 12.09.2022 r. – 23.09.2022 r., IV mobilność – Grecja – 26.09.2022 r. – 07.10.2022 r.
 3. Planowana liczebność grup w poszczególnych mobilnościach: 40 – 45 uczniów.
 4. Terminy mobilności mogą ulec zmianie. Zmiana terminów wymaga powiadomienia potencjalnych kandydatów na staż w formie pisemnej.
 5. Uczniowi/absolwentowi można przyznać prawo do wyjazdu na praktykę w ramach programu mobilności Erasmus+ tylko jeden raz.
 6. W przypadku nie zrekrutowania liczebności grupy wyjazdowej z uczniów w w/w zawodach, dopuszcza się zwiększenie ilości uczniów w pozostałych zawodach wymienionych w pkt 2
  z uwzględnieniem pkt 7.

§ 2

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas technikum w zawodach wymienionych w §1 pkt 2.
 4. W projekcie mogą wziąć udział absolwenci Zespołu Szkół Nr 3 w zawodach wymienionych  w §1 pkt 2, jeśli od ukończenia przez nich szkoły nie upłynął 1 rok.
 5. Planowane są 4 grupy wyjazdowe/mobilności – ok. 15 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ok. 15 uczniów w zawodach technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki i ok. 12 uczniów         w zawodach technik ekonomista/technik rachunkowości – w każdej mobilności.
 6. Dla absolwentów przewidziano 6 miejsc w każdej grupie wyjazdowej/mobilności – 2 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 2 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i organizacji turystyki i 2 uczniów         w zawodach technik ekonomista i rachunkowości.
 7. W przypadku braku chętnych lub rezygnacji absolwentów ich miejsce uzupełnią kolejni  uczniowie z listy rezerwowej z poszczególnych zawodów.

§ 3

 1. Rekrutacja “grupy projektowej” z chętnych uczniów prowadzona będzie przez powołany przez Dyrektora Szkoły Zespół Rekrutacyjny w składzie:
 • koordynator projektu – Agnieszka Różyńska,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • nauczyciel języka angielskiego.
 1. Zebrania Szkolnego Zespołu Rekrutacyjnego są protokołowane.
 2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.
 3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.
 4. Proces rekrutacji obejmuje:

a)     złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami w terminie ogłoszenia rekrutacji,

b)     akceptację formalną  i merytoryczną wniosku przez Szkolny Zespół Rekrutacyjny.

 1. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć                                      w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 1. Proces rekrutacji na każdą mobilność zostanie zakończony sporządzeniem przez Szkolny Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZS Nr 3  oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń/ uczestnik stażu zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony z listy uczniów lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie skali punktowej, a mianowicie:

a)     Oceny z języka angielskiego:

 • celujący – 6 pkt
 • bardzo dobry – 5 pkt
 • dobry – 4 pkt
 • dostateczny – 3 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt
 • niedostateczny – 0 pkt

b)     Oceny z zachowania:

 • wzorowe – 7 pkt
 • bardzo dobre – 5 pkt
 • dobre – 4 pkt
 • poprawne – 3 pkt
 • nieodpowiednie i naganne – brak możliwości udziału w projekcie

c)     Średniej ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego świadectwa ukończenia klasy technikum:

 • ponad 5,0 –  7 pkt
 • 4,75 – 5,0  - 6 pkt
 • 4,5 – 4,74  - 5 pkt
 • 4,0 – 4,49  - 4 pkt
 • 3,5 – 3,99  – 3 pkt
 • 3,0 – 3,49  - 2 pkt
 • 2,5 – 2,99  – 1 pkt
 • poniżej 2,5 – 0 pkt

d)     Punktacja będzie również obejmowała:

 • osiągnięcia (olimpiady, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe) – 0-5 pkt
 • pracę i zaangażowanie w życie szkoły (samorząd uczniowski, samorząd klasowy, wolontariat, praca w kołach przedmiotowych) – 0-4 pkt
 • frekwencję ogólną w szkole za ubiegły rok szkolny:

- ponad 90 % – 3 pkt

- ponad 85 % – 2 pkt

- ponad 75 % – 1 pkt

- poniżej 75% – 0 pkt

 1. W przypadku kandydatów z taką samą ilością punktów i gdy konieczne jest rozstrzygnięcie
  o udziale tych uczestników w wyjeździe przeprowadzona zostanie indywidualna rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka angielskiego. Decyzja o udziale danego kandydata należy do Szkolnego Zespołu Rekrutacyjnego – ten fakt należy uzasadnić w protokole Zespołu.
 2. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 4. Od wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Szkolny Zespół Rekrutacyjny, kandydatowi na staż przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej z podaniem paragrafu i punktu regulaminu rekrutacji, który został złamany.
 5. Dyrektor zwraca się do komisji o analizę przypadku w formie pisemnej.
 6. Po analizie informacji od Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Dyrektor informuje kandydata
  o swojej decyzji.
 7. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§ 4

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,
 • otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności);
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia;
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny);
 • nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie;
 • przestrzegania zasad ujętych w Statucie Szkoły.
 1. Uczestnik mobilności zobowiązuje się do wykonywania zadań edukacyjnych (raport, prezentacja) podczas, oraz po okresie praktyki zawodowej w Grecji lub Włoszech.

§5

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku, gdy:
 • rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji np. zwolnienie lekarskie (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego).
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych
  i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.
Lin do formularza zgłoszeniowegohttp://www.zs3.bochnia.pl/erasmus2020-22/formularz-zgloszeniowy-uczniow-do-projektu-europejska-sciezka-rozwoju-zawodowego-uczniowi-i-nauczycieli-zespolu-szkol-nr-3-w-bochni/
Link do regulaminu w formacie PDF -  http://www.zs3.bochnia.pl/erasmus2020-22/regulamin-rekrutacji-uczniow-do-projektu-europejska-sciezka-rozwoju-zawodowego-uczniow-i-nauczycieli-zespolu-szkol-nr-3-w-bochni/

 

Comments are closed.