MISJA I WIZJA SZKOŁY

  • By admin
  • 16 września, 2012
  • Komentowanie nie jest możliwe

Misją Zespołu Szkół nr 3 w Bochni jest wyposażenie uczniów w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im, jako absolwentom, na kontynuowanie nauki w celu zdobycia zawodu w szkołach wyższych i policealnych oraz zdobycie kwalifikacji w zawodach, na które zapotrzebowanie zgłaszają obecne i przyszłe rynki pracy: lokalny, regionalny i krajowy – w przyszłości także otwarty rynek pracy Unii Europejskiej.

Zadaniem szkoły jest wspomaganie rozwoju ucznia, jest ona moralnie odpowiedzialna za wyniki kształcenia młodych obywateli. Dlatego dajemy profesjonalną usługę edukacyjną, która dobrze przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia i osiągania przez nich sukcesów. Uczymy młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy postawy poszanowania odmiennych, wyznawanych przez innych wartości,a także godności osobistej.

Nasza szkoła jest elastyczna, otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców, środowiska, a jej działania są kompatybilne z działaniami podejmowanymi przez rodzinę, kościół, samorządy lokalne oraz zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom i wszystkim pracownikom szkoły.

WIZJA SZKOŁY

1) Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.

2) Zasada partnerstwa stanowi podstawę wszystkich naszych działań.

3) W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów,   dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich.

4) Nowocześnie   wyposażone  klasopracownie   zachęcają   młodzież

    do zdobywania wiedzy.

5) W planowaniu pracy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców

    i społeczności lokalnej w życie szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby,

    interesy, oczekiwania i ambicje środowiska, w którym działamy.

6) Nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji.

7) Naszym uczniom zapewniamy bezpieczeństwo, opiekę psychologiczną

   i pedagogiczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

 

W obszarze kształcenia

 

Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której:

-          kształtujemy pozytywny stosunek do uczenia się,

-          uczymy metodami aktywizującymi,

-          stosujemy integrację międzyprzedmiotową,

-          wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne,

-          stosujemy system pomocy dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi,

-          stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań,

-          stosujemy motywacyjny system oceniania,

-          zapewniamy wszystkim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego.

W obszarze opieki i wychowania

 

-          tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i     umiejętności,

-          jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia,

-          przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności    szkolnej,

-          poddajemy szczególnej opiece młodzież specjalnej troski,

-          współpracujemy z rodzicami wg wspólnie ustalonych zasad,

-          promujemy zdrowy styl życia.

W obszarze organizacji i kierowania szkołą

 

-          dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych   działań,

-          zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych,

-          podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN,

-          tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru,

-          dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami,

-          dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie,

-          ustalamy wzajemnie akceptowane reguły postępowania i procedury działania  wszystkich organów szkoły,

-          podejmujemy różnorodne działania integrujące społeczność szkolną,

-          tworzymy tradycje, obrzędy i obyczaje szkolne,

-          kształtujemy dobry wizerunek szkoły w środowisku.


Categories: O szkole

Comments are closed.