Organizacja pracy szkoły do 14.02.2021 r.

  • By pc
  • 1 lutego, 2021
  • Komentowanie nie jest możliwe

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni z dnia 29.01.2021 r.

 1. Na podstawie § 1a ust.1 oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 z późn. zmianami) w terminie od 01.02.2021 do 14.02.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół nr 3 w Bochni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – za wyjątkiem zajęć o których mowa w pkt. 2, 3, 4 i 5.

2. Zajęcia rewalidacyjne (wszystkie), dydaktyczno – wychowawcze oraz inne z pomocy psychologiczno –pedagogicznej w tym pomoc pedagoga szkolnego i psychologa, po uzgodnieni z rodzicami i uczniem mogą być prowadzone stacjonarnie w szkole.

3. Na podstawie § 2 ust. 3h rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 z późn. zmianami) dla uczniów technikum w dniach 01.02.2021 r. do 12.02.2021 r. zorganizowane będą stacjonarne zajęcia w szkole z przedmiotów zawodowych praktycznych, dla zagadnień, dla których z programu nauczania zawodu nie wynika możliwość kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te będą odbywać się w małych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu. Harmonogram tych zajęć dla poszczególnych oddziałów stanowi obowiązujący plan lekcji. Ze względu na ograniczenie ilości uczniów w szkole, zajęcia prowadzone będą w małych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego i z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach rotacyjne a podziału uczniów na grupy do nauki stacjonarnej i w formie zdalnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia. W czasie prowadzenia zajęć praktycznych stacjonarnych w szkole pozostała część oddziału klasowego odbywa zajęcia w trybie offline z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Odpowiednie materiały do nauki nauczyciel umieszcza na platformie Teams w zespole klasowym. W  zajęciach w szkole mogą brać udział uczniowie bez objawów chorobowych. Na terenie szkoły obowiązują maseczki lub przyłbice ochronne.

4. Uczniowie klas maturalnych technikum i liceum dla dorosłych mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z przedmiotów maturalnych, które w ograniczonym zakresie mogą odbywać się w szkole. O terminach w/w zajęć, które odbywać się będą w szkole, uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela prowadzącego konsultacje.

5. W ramach konsultacji dla klas maturalnych od 2 lutego zorganizowane będą testy sprawdzające przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu maturalnego. Harmonogram testów uczniowie otrzymają poprzez e-dziennik. W konsultacjach w szkole mogą brać udział uczniowie bez objawów chorobowych. Na terenie szkoły obowiązują maseczki lub przyłbice ochronne.

6. Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia do 12.02.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych realizują w trybie zdalnym w oparciu o regulamin edukacji zdalnej obowiązujący w szkole.

7. Uczniowie Szkoły Branżowej – pracownicy młodociani uczestniczą w pełni w zajęciach praktycznych u swoich pracodawców, czyli uczęszczają na tzw. praktyki. Pracodawcy w kwestii uczęszczania na zajęcia praktyczne uczniów, mogą podejmować indywidualne decyzje w zależności od tego, czy występują u nich w zakładzie zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Taka decyzja zawsze ostatecznie należy do pracodawcy.

8. Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa – pedagog i psycholog pracują stacjonarnie w szkole – tel. 14 612 27 79.

9. Do dyspozycji uczniów codziennie czynna jest biblioteka szkolna – tel. 14 612 27 79. Zachęcamy do korzystania z katalogu online – https://m002057.molnet.mol.pl/

 

Piotr Czekaj – dyrektor szkoły

Categories: Aktualności

Comments are closed.