Organizacja pracy Szkoły od 25 marca 2020

 • By pc
 • 27 maja, 2020
 • Komentowanie nie jest możliwe

Drodzy rodzice i uczniowie. Od 25 marca rozpoczyna się realizacje zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oparciu o istniejący plan lekcji umieszczony w e- dzienniku.

Co to oznacza dla uczniów i rodziców?

Nauczycie będą dostępni poprzez e-dziennik, email, komunikator, platformę edukacyjną lub inne medium dla Was w czasie kiedy mają z Wami planowe lekcje. Wyślą Wam materiały, skontaktują się z Wami, ale i odpowiedzą na pytania od Was i Waszych rodziców, które dotyczą spraw wychowawczych a w szczególności dydaktycznych, udzielą Wam porad do zadanych zadań czy wysłanych materiałów.

Kontakt z nauczycielami może odbywać się w innym , ustalonym i podanym do Waszej wiadomości czasie, nie zależnym od istniejącego plany lekcji. Czas tej dostępności może być uzależniony np. od sytuacji technicznej, dostępności komputerów w domu lub innych spraw organizacyjnych.

Możecie również kontaktować się z Panią pedagog i Panem psychologiem. Postarają się Oni odpowiedzieć na Wasze pytania i wesprzeć Was w tych trudnych dla wszystkich chwilach. Kontakt z pedagogiem i psychologiem możliwy jest również dla rodziców.

Pani Pedagog i Pan psycholog poprzez dziennik prześlą Wam harmonogram, kiedy będą dostępni dla uczniów i rodziców oraz podadzą kanały komunikacji.

Drodzy uczniowie. Nauczyciele będą również odznaczać w ciągu 24 godzin od zajęć lekcyjnych Waszą aktywność w e-dzienniku w module frekwencja, zaznaczając literka „p” – gdy potwierdziliście odebranie informacji z lekcji lub „np” – gdy nie mają takowego potwierdzenia. Proszę odbierać informacje w module wiadomości, aby mieć pewność, że niczego nie przeoczyliście, a My tym samym będziemy wiedzieć, że mamy odbiorcę naszych działań. Te oznaczenia nie mają wpływu na frekwencję, czyli NIE obowiązują tutaj np. usprawiedliwienia, ale wychowawcy mogą wyjaśniać dlaczego uczeń nie wykazuje aktywności aby dokonać zmian organizacyjnych w komunikacji.

Zaczniemy również ocenianie Waszej aktywności tj. prac i zadań itp. To będzie bardzo trudne zadanie, ale musimy się z tym zmierzyć i czasami znaleźć nowe, niestandardowe rozwiązania oceniania Waszej wiedzy i umiejętności.

Działamy wszyscy w nowej rzeczywistości, nie denerwujcie się, że czasami macie dużo materiałów do nauki, że coś nie działa, są kłopoty techniczne, komunikacyjne…..pamiętajcie, Naszym celem jest wspieranie Was w nauce, pomoc i wskazywanie rozwiązań i mając to na uwadze wszystkie ewentualne problemy zostaną pozytywnie rozwiązane.

Kontaktujcie się z Waszymi wychowawcami i rozmawiajcie z Nimi  o problemach. Będziemy je naprawiać, tak aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Pozdrawiam serdecznie – Piotr Czekaj – dyrektor szkoły

 

Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Bochni

Regulamin edukacji zdalnej

W Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

I. Postanowienia ogólne. 

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów
  i Nauczycieli w  Zespole Szkół Nr 3 w Bochni.
 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  – iod@zs3.bochnia.pl
 3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących
  do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych
  oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.
 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń oraz programów,  zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta                    z własnych.
 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

II. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania – w ramach MS Office 365 

 1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest:
  1. posiadanie statusu ucznia lub słuchacza Szkoły,
  2. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,
  3. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć     realizowanych online,
  4. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli.
  5. akceptacja niniejszego regulaminu.
  6. Dane do założenia konta w systemie zdalnego nauczania są tożsame z danymi w systemie UONET+, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.
  7. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej ucznia i nauczyciela. Podczas pierwszego logowania, użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.
  8. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:
   1. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
   2. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,
   3. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych
    niż ukończenie,
   4. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną
    do  Dyrektora Szkoły.

III. Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online 

 1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem
  i nazwiskiem. Nie mogą  w niej uczestniczyć osoby postronne.
 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu. Nauczyciela może zezwolić uczniowi udostępnić swój ekran w celu pokazania np. wyniku zadania lub przygotowanej przez niego pracy
 3. W systemie jedynie nauczyciel może publikować ogólne materiały edukacyjne,
  bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców. Linki do lekcji lub materiałów nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły.
 4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne
  do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
 5. Kamera używana do lekcji powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

IV. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych

do zdalnego nauczania 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.
 2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję jedynie ze służbowej skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365, lub dziennika elektronicznego prowadzonego w Szkole. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych
  w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się , czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją
  do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości
  do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.
 5. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:
  1. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,
  2. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,
  3. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.
  4. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,
  5. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny,
  6. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:
   1. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,
   2. Zostały włączone automatyczne aktualizacje,
   3. Została włączona zapora systemowa,
   4. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
   5. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
   6. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.
   7. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie
    (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
   8. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:
    1. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,
    2. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,
    3. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych
     i niezgodnych z prawem.
    4.  W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa informacji podczas nauczania online prowadzonego z domu nauczyciel zobowiązany jest prowadzić zajęcia wykorzystując sieć i sprzęt szkolny.

V. Etykieta i zasady na lekcjach online 

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce
  i  może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 2. Ekrany, to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj nie odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy „nicków” w czasie lekcji.
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi. Nagrywanie lekcji w aplikacji MS Teams jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela.
 6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalane przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia – poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Mówiąc przez komunikator, nie podnosimy na siebie głosu a w czasie w trakcie aktywności
  na forach – nie piszemy z caps lockiem.
 8. O wszelkich sprawach związanych z nieprawidłowym zachowaniem należy poinformować nauczyciela.
 9. Zajęcia online wymagają od wszystkich skupienia. Należy szanować swój czas i koncentrować się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

VI. Postanowienia końcowe 

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa zdalnego nauczania może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.
 2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.
 3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać
  do Dyrektora Szkoły na adres poczty elektronicznej – dyrektor@zs3bochnia.onmicrosoft.com lub poprzez dziennik elektroniczny.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
  O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową .
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Dyrektor Szkoły - Piotr Czekaj

Categories: Aktualności

Comments are closed.