Organizacja pracy szkoły od 29.03. – 11.04.2021

  • By pc
  • 6 kwietnia, 2021
  • Komentowanie nie jest możliwe

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni z dnia 29.03.2021 r.

1. Na podstawie § 1 oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w terminie od 29.03.2021 do 11.04.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół nr 3 w Bochni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – za wyjątkiem zajęć i spotkań w ramach pomocy psychologiczno-pedgogicznej, o których mowa w pkt. 2, 3 i 6

2. Na podstawie  § 3 ust.5  w/w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki, w przypadku uczniów szkół, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły – dotyczy to również uczniów,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. W  zajęciach w szkole mogą brać udział uczniowie bez objawów chorobowych. Na terenie szkoły obowiązują maseczki ochronne.

3. Uczniowie i słuchacze klas maturalnych technikum i liceum dla dorosłych mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z przedmiotów maturalnych, które w ograniczonym zakresie mogą odbywać się w szkole. O terminach w/w zajęć, które będą odbywać się w szkole, uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela prowadzącego konsultacje. W ramach konsultacji organizowane mogą być będą testy sprawdzające przygotowanie uczniów i słuchaczy do egzaminu maturalnego. Harmonogram ewentualnych testów uczniowie otrzymają poprzez e-dziennik od nauczyciela prowadzącego. W konsultacjach w szkole mogą brać udział osoby bez objawów chorobowych. Na terenie szkoły obowiązują maseczki ochronne.

4. Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia wszystkie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych realizują w trybie zdalnym w oparciu o regulamin edukacji zdalnej obowiązujący w szkole.

5. Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

6. Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa – pedagog i psycholog pracują stacjonarnie w szkole – tel. 14 612 27 79.

7. Do dyspozycji uczniów codziennie czynna jest biblioteka szkolna – tel. 14 612 27 79. Zachęcamy do korzystania z katalogu online – https://m002057.molnet.mol.pl/

Piotr Czekaj – dyrektor szkoły

Categories: Aktualności

Comments are closed.