Przetargi/zapytania ofertowe.

  • By pc
  • 27 marca, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe

OGŁOSZENIE XV – Zapytanie cenowe  - dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn. Wyposażenie pracowni rachunkowości dla Zespołu Szkół nr 3 w Bochni im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Szczegółowe opis zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

1. Zapytanie cenowe

2. Załącznik nr 1  – opis zamówienia

3. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OGŁOSZENIE XIV - PRZETARG NIEOGRANICZONY na “Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół nr 3 w Bochni, im. ks. prof. Józefa Tischnera” (z podziałem na następujące części: Część 1 – Wyposażenie pracowni gastronomicznej, Część 2 – Urządzenia gastronomiczne) w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 568277-N-2020 z dnia 2020-07-30.

LINK DO OGŁOSZENIA - https://bip.malopolska.pl/zsn3ikpjtwbochni,a,1799021,zakup-wyposazenia-pracowni-gastronomicznej-dla-zespolu-szkol-nr-3-w-bochni-im-ks-prof-jozefa-tischne.html

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE XIII -  ZAPYTANIE  OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla „Przebudowy pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji: gazu, wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji oraz elektryki,  w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OGŁOSZENIE XIIPrzebudowa pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji: gazu, wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji oraz elektryki

Link do ogłoszenia - https://bip.malopolska.pl/zsn3ikpjtwbochni,a,1791302,przebudowa-pracowni-gastronomicznej-w-budynku-zespolu-szkol-nr-3-im-ks-prof-jozefa-tischnera-w-bochn.html

Informacja z otwarcia ofert – 27.07.2020 r. godz.9.30.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

OGŁOSZENIE XI-  Opracowanie dokumentacji na „Budowę wewnętrznej instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bochni w ramach modernizacji pracowni gastronomicznej w związku z realizacją projektu pn. Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Poglądowy rzut pomieszczenia sala 22

4. Zdjęcia obecnej pracowni sala 22

5. Wzór umowy

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

 W terminie do dnia 03.04.2020 r. do godz. 15:00 złożono 2 oferty jak poniżej:

Data wpływu Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
30.03.2020 r. 1 ARCHI PROJEKT Biuro Projektowe Spółka Cywilna M. Głód D. Kozak 32-700 Bochnia,              ul. Kazimierza Wielkiego 11 19 987,50
31.03.2020 r. 2 Biuro Projektów „Euro-Instal” mgr inż. Leszek Kwiecień os. Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków 29 520,00

Następnie przystąpiono do oceny złożonych ofert zgodnie z poniższym kryterium:

Lp. Opis kryterium Znaczenie w %
1 Cena = najniższa zaoferowana Cena/Cena zaoferowana w ofercie badanej x 100 100

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty Liczba pkt. w kryterium: cena 100%
1 100,00
2   67,71

7.  W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 z ceną
19 987,50 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

Bochnia, dn. 06.04.2020 r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE X-  Opracowanie dokumentacji na „Budowę wewnętrznej instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bochni w ramach modernizacji pracowni gastronomicznej w związku z realizacją projektu pn. Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Poglądowy rzut pomieszczenia sala 22

4. Zdjęcia obecnej pracowni sala 22

5. Wzór umowy

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

1.  W terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 15:00 złożono 1 ofertę jak poniżej:

Data wpływu Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
20.03.2020 r. 1 Biuro Projektów „Euro-Instal” mgr inż. Leszek Kwiecień os. Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków 29 520,00

2. Po ustalonym terminie tj. 26.03.2020 r. wpłynęła 1 oferta, którą z przyczyn formalnych odrzucono –oferta od   Vostok design Wojciech Gawinowski, ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków

3. Rozstrzygnięcie:  Ze względu na zbyt wysoką oferowaną cenę – unieważniono postępowanie, ponieważ oferta nr 1 Biura Projektów „Euro-Instal”, mgr inż. Leszek Kwiecień os. Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków za cenę brutto 29 520,00 zł / słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100/ znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć  na zrealizowanie zamówienia -  art. 93 ust.1 pkt. 4 PZP.

Bochnia, dnia. 26.03.2020 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE IX - REALIZACJA USŁUGI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ORAZ ZAKWATEROWANIA DLA UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE JĘZYKOWE KLUCZEM DO ROZWOJU NAUCZYCIELA” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA101-063233   

1. Zapytanie ofertowe wyżywienie i zakwaterowanie

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie – opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie – umowa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE VIII - ORGANIZACJA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO I LOKALNEGO A TAKŻE ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH NA POTRZEBY TRZECH, TYGODNIOWYCH MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH DLA 20 NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE JĘZYKOWE KLUCZEM DO ROZWOJU NAUCZYCIELA” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA101-063233   

1. Zapytanie ofertowe transport

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego transport – opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego transport – formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego transport – umowa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE VII - ORGANIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO-KULTUROWEGO DLA UCZESTNIKÓW 2 MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH W GRECJI (86 UCZNIÓW + 4 OPIEKUNÓW)  ERASMUS+ PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA102-063371 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – pdf 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE VI - ORGANIZACJA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO NA POTRZEBY 2 MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH, 2-TYGODNIOWYCH PRAKTYK DLA 90 OSÓB, W RAMACH PROJEKTU „ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY – ŚCIEŻKĄ INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA II” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA102-063371

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – pdf
…………………………………………………………………………………………………………………………..
OGŁOSZENIE V - zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA102-063371 

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe – roboty  remontowe  tarasu, wejścia głównego oraz schodów  przy wyjściach ewakuacyjnych w  Zespołu Szkół nr 3 w Bochni

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę  i montaż sprzętu komputerowego 

do Zespołu Szkół  Nr 3 w Bochni

1. Zapytanie ofertowe na dostawę  i montaż sprzętu komputerowego  do ZS nr 3 w Bochni 

2. Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego – wykaz sprzętu

3. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – oferta wykonawcy.

4. Wzór mowy z wykonawcą  

ERASMUS + 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE IVorganizacja programu edukacyjno-kulturowego dla uczestników 2 mobilności zagranicznych w Grecji (86 uczniów + 4 opiekunów)      Erasmus+ Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE III - organizacja transportu międzynarodowego na potrzeby 2 mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 90 osób, w ramach projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE II - zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049469

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

———————————————————————————————————————————

 ERASMUS + 2017-1-PL01-KA102-037207

OGŁOSZENIE I -   zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+.

 DO GŁOSZENIA I - Informacja o ilości złożonych ofert do Ogłoszenia I -projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037207.

DO OGŁOSZENIA I - informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego – Erasmus+ nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037207

——————————————————————————————————————————-

Plan zamówień na rok 2018.

Pobierz dokument – tutaj

——————————————————————————————————————————-

Categories: Przetargi

Comments are closed.