REKRUTACJA 2021 – 2022

 • By pc
 • 6 kwietnia, 2021
 • Komentowanie nie jest możliwe

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2021-2022

TECHNIKUM -  5 lat

*   TECHNIK WETERYNARII – NOWOŚĆ !

Absolwent w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Może także samodzielnie prowadzić własną działalność. Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kategorii B.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

*   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ!

Absolwent w zawodzie technik rachunkowości sprawnie wykonuje typowe zadania zawodowe, takie jak: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych. Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach gmin.

*   TECHNIK EKONOMISTA

Absolwent w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, urzędach administracji, urzędach skarbowych, biurach księgowych, bankach, sekretariatach, agencjach celnych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach, własnej firmie

*   TECHNIK HANDLOWIEC

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej, zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

*   TECHNIK HOTELARSTWA

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań takich jak: fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej, organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych, wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych, współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich

*   TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Absolwent szkoły w zawodzie  technik organizacji turystyki potrafił: pracować jako animator czasu wolnego i organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych, organizować pracę biura podróży, udzielać informacji turystycznej oraz rozwiązywać problemy turystów rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek, obsługiwać komputerowe programy użytkowe, pracować w charakterze przewodników i pilotów turystycznych. Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego, w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej, w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, w firmach cateringowych, restauracjach i obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza)

*   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętności oceniania jakości żywności, dobierania parametrów  jej przechowywania,  sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania i serwowania  zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne. Absolwent  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, oceniania jakości żywności,  ekspedycji potraw i napojów,  planowania, organizowania i realizacji usług gastronomicznych, fachowej i kompleksowej obsługi klienta,  prawidłowego układania jadłospisów, również dla osób ze szczególnym wymaganiem żywieniowym,  funkcjonalnej i estetycznej aranżacji stołów.

*   TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

Technik usług kelnerskich  to jeden z najważniejszych zawodów gastronomicznych, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy, co jest spowodowane rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi, także organizowaniem w lokalach coraz większej liczby przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu. Zawód technik usług kelnerskich jest odpowiedni dla osób otwartych, pozytywnie nastawionych do ludzi, którzy z łatwością komunikują  się z otoczeniem. Absolwenci tego kierunku poszukiwani są przez pracodawców prowadzących zakłady gastronomiczne, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, wykonującego swoją pracę profesjonalnie, ze szczególną dbałością o wysoką jakość świadczonych usług.  Bezpośredni kontakt z gośćmi wymaga od kelnera dużej koncentracji, odporności na stres, szczególnych predyspozycji psychofizycznych  i wysokiej kultury osobistej oraz miłej aparycji.

 •  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)

*   SPRZEDAWCA

*   KUCHARZ

*   KELNER

*   CUKIERNIK

*   PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – 2 LATA 

tryb zaoczny

* dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia i Zasadniczych Szkól Zawodowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH  – 4 lata

tryb zaoczny

* Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia i  Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są do klasy II.

 

 SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW

SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

* Zawód: Opiekun medyczny (1,5  roku),

 

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

* Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – HGT.12.

*  Prowadzenie działalności handlowej – HAN.02.

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.,
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r –  należy złożyć także zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – uczeń otrzymuje ze szkoły odpowiednie skierowanie do lekarza –  oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeżeli dotyczy.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty

W przypadku kandydatów do szkoły, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

REGULAMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA,

LO DLA DOROSŁYCH

 SZKOŁY POLICEALNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W BOCHNI

ROK SZKOLNY 2021/2022.

Informacje ogólne O REKRUTACJI  – POBIERZ

1. Regulamin rekrutacji do Technikum i Szkoły Branżowej 2020-2021.

2. Regulamin rekrutacji do Liceum dla Dorosłych 2020-2021

3. Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej 2020 – 2021

4. Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia.

 

#  Przedmioty rozszerzone -  Technikum 2020-2021

#  Nauczane języki obce -  Branżowa Szkoła I st.2020-2021

#  informacje organizacyjne – Branżowa Szkoła II st. – 2020-2021

#  Przedmioty rozszerzone, języki obce -  LO dla Dorosłych 2020 – 2021

#  informacje organizacyjne - Oferta Szkoła Policealna 2020-2021

Film promocyjny autorstwa uczniów ZS nr 3 w Bochni

KLIKNIJ I OBEJRZYJ – ZAPRASZAMY  -  https://youtu.be/M6jdf0ZPFyY

ADRES STRONY REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ  -  malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 

WAŻNE INFORMACJE - w ogólnopolskim zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonym przez “Rzeczpospolitą” i ”Perspektywy”  Technikum w ZS Nr 3 w Bochni otrzymało tytuły:

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI – SREBRNA SZKOŁA 2013

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - BRĄZOWA SZKOŁA 2018

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2019

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2020

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - ZŁÓTA  SZKOŁA 2021

W Rankingu Techników 2013, 2015 i 2016 w zawodzie technik hotelarstwa:

1 miejsce w Polsce,

W Rankingu Technikum 2014 w zawodzie technik ekonomista:

1 miejsce w Polsce,

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  –  www.facebook.com/zs3bochnia 

 Dołącz do Nas !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji do szkoły

 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni informuje, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, 32-700 Bochnia zwany dalej Administratorem;

 1.  Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Anna Gajewska-Mucha, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny pod nr 14 6122729, e-mail: iod@zs3.bochnia.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, ul. Krakowska 20, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 oraz art. 130  i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.) oraz  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. prokuratura, policja, sąd), a także podmioty, którym dane zostaną  powierzone do zrealizowania celów przetwarzania
 4. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe), a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku.
 6. Rodzicom /opiekunom prawnym/ kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka /kandydata/, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych   w art. 18 RODO.
 7.  W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 9. Rodzicom /opiekunom prawnym/ przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Podanie danych osobowych w formularzach i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.  Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Comments are closed.