REKRUTACJA 2020 – 2021

 • By pc
 • 9 marca, 2018
 • Komentowanie nie jest możliwe

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657), informuję, że nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz składania dokumentów:

 • do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) określi Minister Edukacji Narodowej. Terminy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (§ 11b ust. 2 ww. rozporządzenia);
 • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego określi Małopolski Kurator Oświaty (§ 11b ust. 3 ww. rozporządzenia).

Nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

Równocześnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe co oznacza, że na terenie województwa małopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. (§ 13 ww. rozporządzenia).

TECHNIKUM -  5 lat

*   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ!

*   TECHNIK EKONOMISTA

*   TECHNIK HANDLOWIEC

*   TECHNIK HOTELARSTWA

*   TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

*   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

*   TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

 •  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)

*   SPRZEDAWCA

*   KUCHARZ

*   KELNER

*   CUKIERNIK

*   PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – 2 LATA 

tryb zaoczny

 * dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia i Zasadniczych Szkól Zawodowych

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH  – 3 lata

tryb zaoczny

* Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia i  Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są do klasy II.

 

 SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW

SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

* Zawód: Opiekun medyczny (1 rok), Technik masażysta(2 lata)

 

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

* Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – HGT.12.

*  Prowadzenie działalności handlowej – HAN.02.

 …………………………………………………………………………………………………………………………

REGULAMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA,

LO DLA DOROSŁYCH

 SZKOŁY POLICEALNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W BOCHNI

ROK SZKOLNY 2020/2021.

Informacje ogólne O REKRUTACJI  – POBIERZ

1. Regulamin rekrutacji do Technikum i Szkoły Branżowej 2020-2021.

2. Regulamin rekrutacji do Liceum dla Dorosłych 2020-2021

3. Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej 2020 – 2021

4. Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia.

 

#  Przedmioty rozszerzone -  Technikum 2020-2021

#  Nauczane języki obce -  Branżowa Szkoła I st.2020-2021

#  informacje organizacyjne – Branżowa Szkoła II st. – 2020-2021

#  Przedmioty rozszerzone, języki obce -  LO dla Dorosłych 2020 – 2021

#  informacje organizacyjne - Oferta Szkoła Policealna 2020-2021

Film promocyjny autorstwa uczniów ZS nr 3 w Bochni

KLIKNIJ I OBEJRZYJ – ZAPRASZAMY  -  https://youtu.be/M6jdf0ZPFyY

 

 

ADRES STRONY REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ  -  malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 

WAŻNE INFORMACJE - w ogólnopolskim zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonym przez “Rzeczpospolitą” i ”Perspektywy”  Technikum w ZS Nr 3 w Bochni otrzymało tytuły:

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI – SREBRNA SZKOŁA 2013

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - BRĄZOWA SZKOŁA 2018

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2019

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2020

W Rankingu Techników 2013, 2015 i 2016 w zawodzie technik hotelarstwa:

1 miejsce w Polsce,

W Rankingu Technikum 2014 w zawodzie technik ekonomista:

1 miejsce w Polsce,

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  –  www.facebook.com/zs3bochnia 

 Dołącz do Nas !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji do szkoły

 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni informuje, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, 32-700 Bochnia zwany dalej Administratorem;

 1.  Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Anna Gajewska-Mucha, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny pod nr 14 6122729, e-mail: iod@zs3.bochnia.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, ul. Krakowska 20, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 oraz art. 130  i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.) oraz  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. prokuratura, policja, sąd), a także podmioty, którym dane zostaną  powierzone do zrealizowania celów przetwarzania
 4. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe), a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku.
 6. Rodzicom /opiekunom prawnym/ kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka /kandydata/, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych   w art. 18 RODO.
 7.  W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 9. Rodzicom /opiekunom prawnym/ przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Podanie danych osobowych w formularzach i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.  Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 ……………………………………………………………………………………………………….

 Rok szkolny 2019/2020

 Wolne miejsca w szkole dla absolwentów gimnazjum:

technikum 

 • technik rachunkowości  – 9 miejsc wolnych
 • technik ekonomista – 2 miejsca wolne
 • technik organizacji turystyki – 1 miejsce wolne
 Branżowa Szkoła
 • sprzedawca – 1 miejsce wolne

 

Wolne miejsca dla absolwentów szkoły podstawowej:

technikum

 • technik ekonomista – 4 wolne miejsca
 • technik  żywienia i usług gastronomicznych – 3 wolne miejsca
Branżowa szkoła
 • sprzedawca – 3 wolne miejsca

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Jak będzie wyglądać rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 ?

 1. W szkole będą pracowały dwie odrębne komisje. Jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
 2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach
  i będą realizowali inne programy.
 3. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą mieć zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. Zatem skala trudności dostania się do wszystkich szkół, będzie taka sama.
Szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie  – KLIKNIK TUTAJ 

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS REKRUTACJI DO SZKOŁY 

Rekrutacja do klasy pierwszej  Technikum  i  Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni dla absolwentów gimnazjum  oraz absolwentów szkoły podstawowej

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacji poprzez wejście na adres: KLIKNIJ W ZDJĘCIE

kliknij tutaj      ➡      https://malopolska.edu.com.pl    ⬅     kliknij tutaj

2. Wydrukuj podanie i zanieś je do szkoły I wyboru .

U nas w szkole podania można składać od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00  w sekretariacie na I piętrze pokój 27

 3.  Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, albo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 28 czerwca 2019  r.  godz. 12:00.

Informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły można też sprawdzić na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem, wpisując swój login i hasło otrzymane podczas pierwszej rejestracji  w systemie.

5. Do 9 lipca 2019 do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół Nr 3 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, albo świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  karty informacyjnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie.

6. Ogłoszenie list przyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych miejscach nastąpi 10 lipca 2019 roku o godz. 12:00. Listy zostaną wywieszone w hollu szkoły. Informację o przyjęciu do szkoły każdy kandydat może sprawdzić na stronie internetowej po wpisaniu swojego loginu i hasła.

7. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 11 lipca 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r.

Potrzebne dokumenty:

a)    podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,

b)    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego, albo oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

c)    karta informacyjna,

d)    dwa zdjęcia

e)    charakterystyka osobowa kandydat  /wzór wniosku na stronie szkoły oraz w sekretariacie – pokój 27 – I piętro/,

f)     zaświadczenie lekarskie /skierowanie należy pobrać w sekretariacie  – pokój 27 – I piętro/,

g)    dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia – Umowa o praktyczną naukę zawodu, ew. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające  rozpoczęcie praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie od 01.09.2019 r.

h)    Po ogłoszeniu list przyjętych do Szkoły – orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarnych /skierowanie należy pobrać w sekretariacie  – pokój 27 – I piętro. – dotyczy tylko zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

TECHNIKUM (4 lata i 5 lat )

=   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ!

=   TECHNIK EKONOMISTA

=   TECHNIK HANDLOWIEC

=   TECHNIK HOTELARSTWA

=   TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

=   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

=   TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)

=   SPRZEDAWCA

=   KUCHARZ

=   KELNER

=   CUKIERNIK

=   PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)

Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są do klasy II.

 SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Zawód: Opiekun medyczny (1 rok), Technik masażysta(2 lata)

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16)
 • Prowadzenie działalności handlowej (AU.25)

 

Regulaminy rekrutacji do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia, LO dla dorosłych i szkoły policealnej

w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni na rok szkolny 2019/2020.

1. Regulamin rekrutacji do Technikum i Szkoły Branżowej 2019-2020 – PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

2. Regulamin rekrutacji do Technikum i Szkoły Branżowej 2019-2020 – PO GIMNAZJUM

3. Regulamin rekrutacji do Liceum dla Dorosłych 2019-2020

4. Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej 2019-2020

Oferta Technikum 2019-2020

Oferta Branżowa Szkoła 2019-2020

Oferta LO dla Dorosłych 2019 – 2020

Oferta Szkoła Policealna 2019-2020

Najnowszy film promocyjny autorstwa uczniów ZS nr 3 w Bochni

KLIKNIJ I OBEJRZYJ – ZAPRASZAMY 

https://youtu.be/M6jdf0ZPFyY

ADRES STRONY REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ  -  malopolska.edu.com.pl/Kandydat

W ogólnopolskim zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonym przez “Rzeczpospolitą” i ”Perspektywy”  Technikum w ZS Nr 3 w Bochni otrzymało tytuły:

SREBRNA SZKOŁA 2013, BRĄZOWA SZKOŁA 2018, SREBRNA SZKOŁA 2019.

 W Rankingu Techników 2013, 2015 i 2016 w zawodzie technik hotelarstwa: 1 miejsce w kraju,

w Rankingu Technikum 2014 w zawodzie technik ekonomista: 1 miejsce w kraju,

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  –  www.facebook.com/zs3bochnia 

   

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji do szkoły

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni informuje, że:

 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, 32-700 Bochnia zwany dalej Administratorem;
 2.  Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Anna Gajewska-Mucha, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny pod nr 14 6122729, e-mail: iod@zs3.bochnia.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, ul. Krakowska 20, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 oraz art. 130  i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.) oraz  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. prokuratura, policja, sąd), a także podmioty, którym dane zostaną  powierzone do zrealizowania celów przetwarzania
 5. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe), a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku.
 7. Rodzicom /opiekunom prawnym/ kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka /kandydata/, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych   w art. 18 RODO.
 8.  W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 10. Rodzicom /opiekunom prawnym/ przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Podanie danych osobowych w formularzach i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.  Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Comments are closed.