REKRUTACJA 2020 – 2021

 • By pc
 • 9 marca, 2018
 • Komentowanie nie jest możliwe

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 Wnioski o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 3 w Bochni – ELEKTRONICZNA REKRUTACJA

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: 

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków  – wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół nr 3 w Bochni.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - ogłoszenie -  12 sierpnia 2020 r.  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły – www.zs3.bochnia.pl   

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.  

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego . 

W przypadku kandydatów do szkoły, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym                        na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

 

OFERTA EDUKACYJNA 2020 / 2021

TECHNIKUM -  5 lat

*   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ!

*   TECHNIK EKONOMISTA

*   TECHNIK HANDLOWIEC

*   TECHNIK HOTELARSTWA

*   TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

*   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

*   TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

 •  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)

*   SPRZEDAWCA

*   KUCHARZ

*   KELNER

*   CUKIERNIK

*   PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – 2 LATA 

tryb zaoczny

 * dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia i Zasadniczych Szkól Zawodowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH  – 3 lata

tryb zaoczny

* Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia i  Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są do klasy II.

 

 SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW

SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

* Zawód: Opiekun medyczny (1 rok), Technik masażysta(2 lata)

 

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

* Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – HGT.12.

*  Prowadzenie działalności handlowej – HAN.02.

 …………………………………………………………………………………………………………………………

REGULAMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA,

LO DLA DOROSŁYCH

 SZKOŁY POLICEALNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W BOCHNI

ROK SZKOLNY 2020/2021.

Informacje ogólne O REKRUTACJI  – POBIERZ

1. Regulamin rekrutacji do Technikum i Szkoły Branżowej 2020-2021.

2. Regulamin rekrutacji do Liceum dla Dorosłych 2020-2021

3. Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej 2020 – 2021

4. Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia.

 

#  Przedmioty rozszerzone -  Technikum 2020-2021

#  Nauczane języki obce -  Branżowa Szkoła I st.2020-2021

#  informacje organizacyjne – Branżowa Szkoła II st. – 2020-2021

#  Przedmioty rozszerzone, języki obce -  LO dla Dorosłych 2020 – 2021

#  informacje organizacyjne - Oferta Szkoła Policealna 2020-2021

Film promocyjny autorstwa uczniów ZS nr 3 w Bochni

KLIKNIJ I OBEJRZYJ – ZAPRASZAMY  -  https://youtu.be/M6jdf0ZPFyY

ADRES STRONY REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ  -  malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 

WAŻNE INFORMACJE - w ogólnopolskim zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonym przez “Rzeczpospolitą” i ”Perspektywy”  Technikum w ZS Nr 3 w Bochni otrzymało tytuły:

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI – SREBRNA SZKOŁA 2013

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - BRĄZOWA SZKOŁA 2018

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2019

OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2020

W Rankingu Techników 2013, 2015 i 2016 w zawodzie technik hotelarstwa:

1 miejsce w Polsce,

W Rankingu Technikum 2014 w zawodzie technik ekonomista:

1 miejsce w Polsce,

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  –  www.facebook.com/zs3bochnia 

 Dołącz do Nas !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji do szkoły

 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni informuje, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, 32-700 Bochnia zwany dalej Administratorem;

 1.  Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Anna Gajewska-Mucha, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny pod nr 14 6122729, e-mail: iod@zs3.bochnia.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, ul. Krakowska 20, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 oraz art. 130  i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.) oraz  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. prokuratura, policja, sąd), a także podmioty, którym dane zostaną  powierzone do zrealizowania celów przetwarzania
 4. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe), a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku.
 6. Rodzicom /opiekunom prawnym/ kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka /kandydata/, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych   w art. 18 RODO.
 7.  W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 9. Rodzicom /opiekunom prawnym/ przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Podanie danych osobowych w formularzach i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.  Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Comments are closed.