REKRUTACJA DO TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ 2019/2020

 • By pc
 • 8 maja, 2019
 • Komentowanie nie jest możliwe

Jak będzie wyglądać rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 ?

 1. W szkole będą pracowały dwie odrębne komisje. Jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
 2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach
  i będą realizowali inne programy.
 3. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą mieć zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. Zatem skala trudności dostania się do wszystkich szkół, będzie taka sama.

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA      – KLIKNIJ W LINK  -      ZOSTANIESZ PRZENIESIONY DO PORTALU GDZIE DOKONASZ REJESTRACJI DO WYBRANEJ SZKOŁY.

1. Wydrukuj podanie i zanieś je do szkoły I wyboru .

U nas w szkole podania można składać od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00  w sekretariacie na I piętrze pokój 27

 2.  Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, albo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.  Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 28 czerwca 2019  r.  godz. 12:00.

Informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły można też sprawdzić na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem, wpisując swój login i hasło otrzymane podczas pierwszej rejestracji  w systemie.

4.  Do 9 lipca 2019 do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół Nr 3 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, albo świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  karty informacyjnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie.

5. Ogłoszenie list przyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych miejscach nastąpi 10 lipca 2019 roku o godz. 12:00. Listy zostaną wywieszone w hollu szkoły. Informację o przyjęciu do szkoły każdy kandydat może sprawdzić na stronie internetowej po wpisaniu swojego loginu i hasła.

6. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 11 lipca 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r.

 

Potrzebne dokumenty:

a)    podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,

b)    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego, albo oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

c)    karta informacyjna,

d)    dwa zdjęcia

e)    charakterystyka osobowa kandydat  /wzór wniosku – POBIERZ - na stronie szkoły oraz w sekretariacie – pokój 27 – I piętro/,

f)     zaświadczenie lekarskie /skierowanie należy pobrać w sekretariacie  – pokój 27 – I piętro/,

g)    dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia – Umowa o praktyczną naukę zawodu, ew. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające  rozpoczęcie praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie od 01.09.2019 r.

h)    Po ogłoszeniu list przyjętych do Szkoły – orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarnych /skierowanie należy pobrać w sekretariacie  – pokój 27 – I piętro. – dotyczy tylko zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji do szkoły

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni informuje, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, 32-700 Bochnia zwany dalej Administratorem;
 2.  Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Anna Gajewska-Mucha, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny pod nr 14 6122730, e-mail: iod@zs3.bochnia.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, ul. Krakowska 20, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 oraz art. 130  i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.) oraz  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. prokuratura, policja, sąd), a także podmioty, którym dane zostaną  powierzone do zrealizowania celów przetwarzania
 5. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe), a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku.
 7. Rodzicom /opiekunom prawnym/ kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka /kandydata/, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych   w art. 18 RODO.
 8.  W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 10. Rodzicom /opiekunom prawnym/ przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Podanie danych osobowych w formularzach i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.  Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
Categories: Aktualności

Comments are closed.