Rekrutacja do “Artysty w kuchni”

 • By pc
 • 31 marca, 2017
 • Komentowanie nie jest możliwe

Rozpoczynamy rekrutację do Programu PO WER “Artysta w kuchni”. Link do wzoru formularza zgłoszeniowego w tekście regulaminu –  § 2 pkt. 4.

Zasady rekrutacji 

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU 

„ARTYSTA W KUCHNI”

o numerze 2016-1-PL01-KA102-025061 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

§ 1

Postanowienia ogólne 

 1. Projekt realizowany jest od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt jest przeznaczony dla klas: Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Technikum hotelarstwa Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
 4. Udział w projekcie dla uczestników będzie stanowił podstawę do zaliczenia śródrocznej praktyki zawodowej, która jest obowiązkowa dla uczniów w cyklu nauczania w ilości
  4 tygodni.
 5. Staże zagraniczne odbędą się w Grecji:

Nr działania

Termin

Ilość

A1

11.09.2017 r. – 06.10.2017 r.

30 uczniów

A2

30.04.2018 r. – 25.05.2018 r.

30 uczniów

 § 2

Zasady rekrutacji 

 1. Nabór do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych prowadzony będzie zgodnie
  z planem praktyk na dany rok szkolny z przedstawionymi poniżej zasadami.
 2. Każdy z kandydatów będzie podlegał następującym etapom rekrutacji:

a)      Etap I:

Złożenie formularza zgłoszeniowego z danymi osobowymi, średnią ocen z przedmiotów zawodowych, średnią ocen z przedmiotów ogólnych, oceną z zachowania, informacją na temat aktywności i zaangażowania w życie szkoły.

b)      Etap II:

Rozmowa kwalifikacyjna na tematy związane z tematyką projektu i sprawdzeniem umiejętności językowych (język angielski), którą przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

 1. Formularz należy złożyć w wersji papierowej (wypełniony pismem komputerowym)
  do pokoju nr 30.
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie szkoły – TUTAJ POBIERZ !!!
 3. Błędnie wypełnione formularze nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
 4. Średnie ocen wpisane do formularza powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i dotyczyć ocen za:

Nr działania

Oceny

A1

I półrocze 2016/2017

A2

rok szkolny 2016/2017

 1. Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

I etap:

a)      średnia ocen z przedmiotów zawodowych odpowiada takiej samej ilości punktów;

b)      średnia ocen z przedmiotów ogólnych odpowiada takiej samej ilości punktów;

c)      ocena z zachowania, gdzie oceny nieodpowiednia i naganna odpowiadają 0 pkt; ocena poprawna odpowiada 3 pkt; dobra odpowiada 4 pkt; bardzo dobra odpowiada 5 pkt,
a wzorowa odpowiada 6 pkt;

d)      reprezentowanie szkoły, aktywność w życiu szkoły (sportowa, artystyczna),
dodatkowe osiągnięcia, udział w konkurach, olimpiadach – za zaangażowanie
w konkretną akcję uczeń może otrzymać 1 pkt, maksymalna liczba punktów
do zdobycia 5 pkt;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej ocenia wypowiedź kandydata na temat projektu oraz przygotowanie językowe w skali 1-4 pkt.

 1. Status uczestnika projektu uzyskuje 30-tu najwyżej ocenionych uczniów z działania A1 i 30-tu z działania A2. W przypadku uczniów równorzędnie ocenionych decyduje średnia
  z przedmiotów zawodowych i ocena z zachowania.
 2. Przy selekcji uczniów może być brana pod uwagę opinia wychowawcy, Rady Rodziców, decyzja nauczyciela zawodu.
 3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczeń może wnieść pisemne odwołanie do Dyrektora szkoły. Dyrektor zwraca się ponownie do Komisji Rekrutacyjnej o analizę przypadku i prosi
  o pisemne wyjaśnienie powodów nie zakwalifikowania kandydata.

§ 3

Terminy rekrutacji

 1. Informacje o terminach rekrutacji udostępnione będą na tablicy ogłoszeń oraz przekazane
  w formie ustnej przez koordynatora i wychowawców klas.
 2. Planowane terminy rekrutacji:

Nr  działania

Złożenie i wysłanie formularzy zgłoszeniowych

Rozmowy kwalifikacyjne

A1

29.03.2017r. – 12.04.2017r.

maj – czerwiec 2017r.

A2

11.09.2017r. – 22.09.2017r. październik – listopad 2017r.

 

 

3. Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane po weryfikacji i policzeniu punktów w formularzach zgłoszeniowych.

4. Poszczególne terminy rekrutacji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

5. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w stażach zagranicznych istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji lub                                     przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

 § 4

Prawa i obowiązki uczniów w projekcie 

 1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażu zagranicznym z listy głównej i 5 uczniów
  z listy rezerwowej są zobowiązani do:

a)      regularnego uczestnictwa w działaniach przygotowawczych:

- moduł I przygotowanie językowe – 30 godzin języka angielskiego,

- moduł II przygotowanie kulturowo-pedagogiczne – 8 godzin.

b)      podpisania dokumentacji projektu,

c)      udziału w spotkaniach organizacyjnych,

d)     stosowanie się do regulaminu rekrutacji, regulaminu szkoły i wycieczek szkolnych,

e)      brania udziału w działaniach ewaluacyjnych projektu.

 1. W przypadku rezygnacji wytypowanego uczestnika na jego miejsce wchodzi następny uczeń
  z listy rezerwowej.

§ 5

Komisja rekrutacyjna

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły.
 2. Członkami komisji są: koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych oraz nauczyciel języka angielskiego.
 3. Komisja Rekrutacyjna sporządza ze swojej pracy protokół potwierdzający wybór uczestników z listą główną i rezerwową.
 4. Dokumentacja Komisji Rekrutacyjnej znajdować się będzie w dokumentacji projektu.

 

Comments are closed.