Rekrutacja do projektu Artysta w kuchni II

 • By pc
 • 11 stycznia, 2018
 • Komentowanie nie jest możliwe

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2018

Dyrektora Zespołu Szkół nr 3

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Bochni na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+

„Artysta w kuchni II” 

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Artysta
  w kuchni II” w ramach programu Erasmus +.
 2. Rekrutacja na praktykę zawodową jest skierowana do uczniów i absolwentów
  w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.
 3. Praktyka będzie trwała 2 tygodnie.
 4. Uczniowi/absolwentowi można przyznać prawo do wyjazdu na praktykę w ramach programu mobilności tylko jeden raz.
 5. W przypadku nie zrekrutowania grupy wyjazdowej z uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dopuszcza się – ze względu na zbliżony program nauczania na praktykach zawodowych – udział w rekrutacji uczniów i absolwentów
  w zawodzie technik hotelarstwa.

§ 2.

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół nr 3 w Bochni
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas technikum w w/w zawodzie.
 4. W projekcie mogą wziąć udział absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w w/w zawodzie, jeśli od ukończenia przez nich szkoły nie upłynął 1 rok.
 5. Planowane są  2 grupy wyjazdowe; w sumie 89 uczniów.
 6. Dla absolwentów przewidziano 5 miejsc w każdej grupie wyjazdowej.
 7. W przypadku braku chętnych absolwentów ich miejsce uzupełni kolejnych 5 uczniów z listy rezerwowej.

§ 3.

 1. Rekrutacja “grupy projektowej” z chętnych uczniów (bez względu na płeć K/M) – prowadzona będzie przez powołany przez Dyrektora Szkoły Zespół Rekrutacyjny.
 • koordynator projektu
 • nauczyciel z Zespołu nauczycieli przedmiotów gastronomiczno-hotelarskich
 • nauczyciel języka angielskiego
 1. Zebrania Zespołu Rekrutacyjnego są protokołowane.
 2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.
 3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.
 4. Proces rekrutacji obejmuje:

a)    złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie wraz
z wymaganymi dokumentami do:

 • 5 lutego 2018 roku w sekretariacie szkoły – I mobilność
 • 5 lutego 2018 roku w sekretariacie szkoły – II mobilność

b)    akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny

 1. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

a)  uzupełniony formularz zgłoszeniowy /druk dostępny na stronie szkoły/
w przypadku:

 • uczniów, należy wziąć pod uwagę oceny, zachowanie, frekwencję
  za I semestr rok szkolny 2017/2018
 • absolwentów, należy wziąć pod uwagę oceny, zachowanie, frekwencję
  za II semestr ostatniej klasy

b)  kopia ostatniego świadectwa ukończenia klasy w przypadku absolwentów

c)   zgodę rodziców (uczeń niepełnoletni) – podpis w formularzu

 1. Proces rekrutacji na każdą mobilność zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZS nr 3  oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników.
 3. Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie skali punktowej, a mianowicie:

a)    Oceny z języka angielskiego

 • celującą 6 pkt
 • bardzo dobrą 5 pkt
 • dobrą 4 pkt
 • dostateczną 3 pkt
 • dopuszczającą 2 pkt

b)    Za ocenę z zachowania

 • wzorowa 7 pkt
 • bardzo dobra 5 pkt
 • dobra 4 pkt
 • poprawna 3 pkt
 • nieodpowiednia i naganna – brak możliwości udziału w projekcie.

c)     Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego świadectwa ukończenia klasy technikum w przypadku absolwentów, a średnia ocen
z przedmiotów zawodowych za I semestr roku szkolnego 2017/2018
w przypadku uczniów:

 • ponad 5,0 –  7 pkt
 • 4,75 – 5,0  - 6 pkt
 • 4,5 – 4,74  - 5 pkt
 • 4,0 – 4,49  - 4 pkt
 • 3,5 – 3,99  –  3 pkt
 • 3,0 – 3,49  -  2 pkt.
 • 2,5 – 2,99  – 1 pkt.
 • poniżej 2,5  - 0 pkt.

d)    Punktacja będzie również obejmowała np. kryteria:

 • dotychczasowe osiągnięcia (olimpiady, konkursy, zawody) – 5 pkt.
 • praca i zaangażowanie w życie szkoły (samorząd uczniowski, klasowy, wolontariat, praca w kołach przedmiotowych) – 4 pkt
 • frekwencja ogólna w szkole za ubiegły rok szkolny lub I semestr roku szkolnego 2017/2018 ponad 90 %. – 3 pkt.
 • frekwencja ogólna w szkole za ubiegły rok szkolny lub I semestr roku szkolnego 2017/2018 ponad 85 % – 2 pkt.
 1. W  przypadku kandydatów z taką sama ilością punktów i gdy konieczne jest rozstrzygnięcie o udziale tych uczestników w wyjeździe przeprowadzona zostanie indywidualna rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka angielskiego. Decyzja o udziale danego kandydata należy do Zespołu rekrutacyjnego – ten fakt należy uzasadnić w protokole Zespołu.
 2. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Brak zgody powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych
  w ramach projektu.
 4. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona
  w dowolnym momencie trwania projektu.
 6. Od wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny, kandydatowi na staż przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły w formie pisemnej z podaniem paragrafu i punktu regulaminu rekrutacji, który został złamany.
 7. Dyrektor zwraca się do komisji o analizę przypadku w formie pisemnej.
 8. Po analizie informacji od Komisji Rekrutacyjnej Dyrektor informuje kandydata
  o swojej decyzji.
 9. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 § 4.

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,
 • otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
 • nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału
  w projekcie
 • przestrzegania zasad ujętych w Statucie Szkoły.
 1. Uczestnik mobilności zobowiązuje się do wykonywania zadań edukacyjnych(raport, prezentacja) podczas oraz po okresie praktyki zawodowej w Grecji.

§5

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie)
  w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2018 r..
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY “ARTYSTA W KUCHNI II” – POBIERZ.

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.