Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3 w Bochni w okresie zagrożenia epidemicznego w roku szkolnym 2020/2021

 • By pc
 • 1 września, 2020
 • Komentowanie nie jest możliwe

Załącznik do zarządzenia Nr 19/2020 dyrektora  Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni z dnia 28.08.2020 r.

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego  od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych np. katar, kaszel lub gorączka oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  w izolacji.
 • Uczeń z objawami sugerującymi infekcje dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS i zarządzeniem dyrektora szkoły zostanie odizolowany a przedstawiciel szkoły poinformuje rodzica o konieczności niezwłocznego zabrania ucznia do domu i zasięgnięcia porady lekarskiej.
 • Do budynku szkoły, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Bochni  można wchodzić tylko po założeniu maseczki ochronnej lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos – dotyczy to uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i osoby postronne.
 • W czasie zajęć dydaktycznych, po zajęciu miejsca w ławce, uczeń może zdjąć maseczkę ochronną. Opuszczając swoje miejsce np.  podchodząc do nauczyciela, innego ucznia lub udając się poza salę lekcyjną uczeń zobowiązany jest założyć maseczkę ochronną.
 • Obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy obowiązuje wszystkie osoby w częściach wspólnych szkoły np. korytarze, ubikacje, klatki schodowe oraz bibliotekę, sekretariaty szkolne, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet higienistki szkolnej, gabinety dyrekcji szkoły, oraz inne miejsca, w których umieszczone znaki lub informacja słowna o tym stanowi.
 • Przed wejściem do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekującym z wykorzystaniem automatycznego lub ręcznego dyspensera.
 • Dezynfekcji dłoni należy dokonywać także każdorazowo po zmianie Sali lub po powrocie do sali z przerwy międzylekcyjnej – w każdej Sali znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym.
 • Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz nie będące uczniami lub pracownikami szkoły bez poinformowania o tym fakcie obsługi szkoły/portierni oraz podaniu celu wizyty.
 • Każda osoba nie będąca uczniem lub pracownikiem szkoły po wejściu do niej, zobowiązana jest do zarejestrowania się u pracownika portierni, podając swoje niezbędne do identyfikacji i kontaktu dane osobowe – dane osobowe podawane przy rejestracji są niezwłocznie niszczone po upływie 21 dni.
 • W przypadku zaobserwowania u  ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ból gardła, duszności, zgłaszany przez ucznia brak apetytu, utrata węchu i smaku,  nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie higienistkę szkolną  a w przypadku, gdy jest ona nieobecna, członka kadry kierowniczej szkoły, w celu odizolowania ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomią rodziców droga telefoniczną konieczności odebrania ucznia ze szkoły – kontakt do rodziców znajduje się w dzienniku elektronicznym lub u wychowawcy oddziału. Podczas pobytu w izolacji uczeń przebywa w maseczce ochronnej i pod opieką higienistki szkolnej a razie jej nieobecności nauczyciela bibliotekarza lub innej osoby wskazanej przez członka kadry kierowniczej szkoły.
 • Wyznacza się pomieszczenie obok portierni, jako salę dla osób z podejrzeniem zakażenia lub innymi objawami infekcji dróg oddechowych. Sala wyposażona jest w dozownik z płynem dezynfekującym, maseczki ochronne, łóżko medyczne. Sala oznaczona jest napisem „Izolatka”
 • Uczniowie przychodzący do szkoły na 7.30 wchodzą oznaczonymi wejściami

            WEJŚCIE „A” –  uczniowie uczących się w salach 7,8,13,14,15,16, 25,26,28

            WEJŚCIE „B” – dotyczy uczniów uczących się w salach 17,18,19,22,23,24,                                              34,35,39,40,41,42.

             Pracownicy szkoły wchodzą wejściem „B”

 • Uczniowie przychodzący do szkoły na godz.7.30 udają się bezpośrednio do sal, w których mają zajęcia i zajmują miejsca w ławce.
 • Uczniowie przychodzący do szkoły na inną godzinę niż na 7.30, w przypadku zajętości sali, w której rozpoczynają swoje lekcje, oczekują na początek zajęć, zachowując wymagany dystans społeczny oraz mają założoną maseczkę ochronną
 • Uczniów, którzy w planie lekcji mają dwie lub więcej godzin z jednym nauczycielem, nie obowiązują standardowe przerwy międzylekcyjne – decyzję o czasie i terminie przerwy podejmuje nauczyciel uczący, w porozumieniu z uczniami, z tym że nie może to być termin i czas przerwy standardowej. Nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 60 min – tego rodzaje przerwy – w przypadku odpowiedniej pogody –  zaleca się spędzać na podwórku szkolnym – uczniowie i nauczyciel
 • Uczniom podczas przerw, należy umożliwić pozostanie w sali – za bezpieczeństwo uczniów i utrzymanie porządku w Sali podczas przerw odpowiada nauczyciel kończący lekcje, który oczekuje na przyjście kolejnego nauczyciela. Na chwilę konieczną do wymiany nauczycieli salę należy powierzyć dyżurnemu – nie dotyczy pracowni gastronomicznych.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń  - piłki, skakanki, obręcze itp. wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować – za przygotowanie sprzętów do ćwiczeń i jego dezynfekcję odpowiada nauczyciel WF.
 • Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Na każdej przerwie oraz o ile to możliwe podczas lekcji należy często wietrzyć sale lekcyjne( dotyczy również biblioteki) – czynność ta nadzorowana i wykonywana jest przez nauczyciela uczącego w danej klasie z pomocą  ucznia dyżurnego.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Opiekę nad uczniami podczas ich pobytu na świeżym powietrzu sprawuje nauczyciel, z którym uczniowie mają zajęcia lub nauczyciel dyżurujący podczas przerwy międzylekcyjnej.
 • Podczas realizacji zajęć sportowych, w tym zajęć z wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zajęcia z WF w miarę możliwości pogodowych należy organizować na boisku szkolnym.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Na zajęciach praktycznych w pracowniach gastronomicznych, stosuje się następujące zasady:
 1. Uczniowie podczas pracy powinni mieć założone rękawiczki ochronne.
 2. Podczas przemieszczania się po pracowni obowiązuje maseczka ochronna /przyłbica. Podczas pracy na stanowisku, uczeń może maseczkę zdjąć.
 3. Wychodząc z pracowni uczeń zakłada maseczkę ochronną, pozostawia strój ochronny, roboczy.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  z niepełnosprawnościami.
 • Zawiesza się do odwołania korzystanie z szatni szkolnej. Uczeń może w szatni pozostawić swoje rzeczy osobiste lub ubrania w porozumieniu z pracownikiem obsługi szkoły.
 • Wszystkie zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się z zachowaniem ustalonych w szkole zasad postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.
 • Podczas korzystania z biblioteki szkolnej uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani założyć maseczkę lub przyłbicę ochroną. Wchodząc do biblioteki należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekującym.
 • Pobyt w bibliotece szkolnej należy ograniczyć tylko do czynności związanych z wypożyczeniem lub zwrotem książek. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do prowadzenia rejestru osób korzystających  z biblioteki, który zawiera imię i nazwisko ucznia, klasę oraz datę i godzinę pobytu  w bibliotece.
 • W czytelni biblioteki szkolnej może przebywać jednocześnie do 8 osób – w tym czasie z wypożyczalni mogą korzystać dwie osoby – jedna obsługiwana i jedna oczekująca.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni, zakrycia ust i nosa maseczką ochroną.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Nadzór nad tymi czynnościami sprawuje kierownik gospodarczy szkoły.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, pracownik obsługi jest zobowiązany przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji – nadzór nad tym zadaniem sprawuje kierownik gospodarczy szkoły.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach – wykonuje obsługa szkoły.
 • Części wspólne np. korytarze, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć – czynność ta wykonywana jest przez pracowników obsługi.
 • Zużyte maseczki ochronne należy wyrzucać wyłącznie do przygotowanych i oznaczonych koszy z pokrywami.

Spożywanie posiłków w szkole

 •  Do odwołania nieczynny jest sklepik szkolny. Uczniowie zaopatrują się w drugie śniadanie we własnym zakresie
 • Dopuszcza się spożywanie własnoręcznie przygotowanego posiłków w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku – nie dotyczy pracowni komputerowych –  sale: 17, 18 i 26.
 • Przed posiłkiem należy umyć dłonie lub zdezynfekować płynem do dezynfekcji.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Do pracy w Zespole Szkół Nr 3 mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, nie są wyznaczane dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości umożliwiana jest praca zdalna.
 • Wyznacza pomieszczenie obok portierni, jako salę dla osób z podejrzeniem zakażenia lub innymi objawami infekcji dróg oddechowych. Sala wyposażona jest w dozownik z płynem dezynfekującym, maseczki ochronne, łóżko medyczne. Sala oznaczona jest napisem „Izolatka”
 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę lub  teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę lub teleporadę medyczną.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, poręcze, uchwyty itp. oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – odpowiedzialny kierownik gospodarczy oraz stosowny pracownik obsługi
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Ustalana jest lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • W szkole, w godzinach 8.00 -15.00 jest dostępny dla uczniów gabinet higienistki szkolnej.
 • Świadczenia stomatologiczne dla uczniów szkoły świadczy bezpłatnie SPMZOZ przy ul. Floris w Bochni – wg. harmonogramu dostępnego u higienistki szkolnej
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej ul. Konstytucji 3 maja , aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę tel. poniedziałek – piątek 7:25 – 15:00 tel/fax (+48 14) 612 32 34, 612 39 47, 612 39 58                   Telefon alarmowy 602 275 918.
 • Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą odbywa się według zasad obowiązujących na tych obiektach oraz opisanych na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi

Zasady do pobrania w wersji PDF – kliknij i pobierz.

Piotr Czekaj – dyrektor szkoły.

Categories: Aktualności

Comments are closed.