Zawieszenie zajęć do 03.01.2021 r.

  • By pc
  • 29 listopada, 2020
  • Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Bochni – kształcenie  od 30.11. 2020 r.

1. Na podstawie § 1a ust.1 oraz § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870 z późn. zmianami) w termie od 30.11.2020 do 03.01.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół nr 3 w Bochni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe –  za wyjątkiem zajęć o których mowa w pkt. 3 i pkt.4.

2. Zajęcia rewalidacyjne (wszystkie), dydaktyczno – wychowawcze oraz inne z pomocy psychologiczno –pedagogicznej w tym pomoc pedagoga szkolnego i psychologa, po uzgodnieni z rodzicami i uczniem mogą być prowadzone stacjonarnie w szkole.

3.  Na podstawie § 2 ust. 3h rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870 z późn. zmianami) dla uczniów technikum w dniach 30.11.2020 r. do 22.12.2020 r. zorganizowane mogą być stacjonarne lekcje w szkole z przedmiotów zawodowych praktycznych, dla zagadnień, dla których z programu nauczania zawodu nie wynika możliwość kształcenia z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te będą odbywać się w małych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.   

Harmonogram tych zajęć  ustalą nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych praktycznych. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego i z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. W zajęciach w szkole mogą brać udział uczniowie bez objawów chorobowych. Na terenie szkoły obowiązują maseczki lub przyłbice ochronne.

4.  Uczniowie klas maturalnych technikum i liceum dla dorosłych będą mogli uczestniczyć w konsultacjach z przedmiotów maturalnych, które w ograniczonym zakresie  mogą odbywać się w szkole. O terminach w/w zajęć, które odbywać się będą w szkole, uczniowie zostaną poinformowani z wyprzedzeniem przez nauczyciela prowadzącego.

5. Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia  od 30.11.2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne  w szkole realizują w trybie zdalnym.

6. Uczniowie Szkoły Branżowej - pracownicy młodociani,  od 30.11.2020 r. uczestniczą w pełni w zajęciach praktycznych u swoich pracodawców, czyli uczęszczają na tzw. praktyki. Pracodawcy w kwestii uczęszczania na zajęcia praktyczne uczniów, mogą podejmować indywidualne decyzje w zależności od tego, czy występują u nich w zakładzie zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Taka decyzja zawsze ostatecznie należy do pracodawcy.

7. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ferie zimowe na terenie całego kraju trwają od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. 

8. Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla klas IV,  ustalone na styczeń 2021, pomimo zmiany terminu  ferii zimowych, pozostają w mocy.

9. Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa – pedagog i psycholog pracują stacjonarnie w szkole – tel. 1 612 27 79.

10. Do dyspozycji uczniów codziennie czynna jest biblioteka szkolna -tel. 14 612 27 79. Zachęcamy do korzystania z katalogu online - https://m002057.molnet.mol.pl/ 

Piotr Czekaj – dyrektor szkoły.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870 z późniejszymi zmianami). NOWELIZACJA  – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Szczegółowe informacje:www.men.gov.pl

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.