Zawieszenie zajęć stacjonarnych do 31 stycznia

  • By pc
  • 17 stycznia, 2021
  • Komentowanie nie jest możliwe

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

z dnia 15.01.2021 r.

1. Na podstawie § 1a ust.1 oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 z późn. zmianami) w terminie od 18.01.2021 do 31.01.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół nr 3 w Bochni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe –  za wyjątkiem zajęć o których mowa w pkt. 3, 4 i 5.

2. Dzień 18.01.2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonym przez dyrektora szkoły dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia – w tym dniu uczniowie kl. IV technikum w zawodzie technik ekonomista zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna.

3. Zajęcia rewalidacyjne (wszystkie), dydaktyczno – wychowawcze oraz inne z pomocy psychologiczno –pedagogicznej w tym pomoc pedagoga szkolnego i psychologa, po uzgodnieni z rodzicami i uczniem mogą być prowadzone stacjonarnie w szkole.

4.  Na podstawie § 2 ust. 3h rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 z późn. zmianami) dla uczniów technikum w dniach 19.01.2021 r. do 31.01.2021 r. zorganizowane będą stacjonarne zajęcia w szkole z przedmiotów zawodowych praktycznych, dla zagadnień, dla których z programu nauczania zawodu nie wynika możliwość kształcenia z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te będą odbywać się w małych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu. Harmonogram tych zajęć dla poszczególnych oddziałów przekażą nauczyciele przedmiotów zawodowych praktycznych – do czasu przekazania harmonogramu, zajęcia odbywają się w formie zajęć zdalnych. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego i z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. W zajęciach w szkole mogą brać udział uczniowie bez objawów chorobowych. Na terenie szkoły obowiązują maseczki lub przyłbice ochronne.

              W dniach od 18.01.2021 do 12.02.2021 r. uczniowie kl. II a w zawodzie technik ekonomista rozpoczynają 4 tygodniowe praktyki zawodowe.

5.  Uczniowie klas maturalnych technikum i liceum dla dorosłych będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z przedmiotów maturalnych, które w ograniczonym zakresie  mogą odbywać się w szkole. O terminach w/w zajęć, które odbywać się będą w szkole, uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela prowadzącego konsultacje.

6. Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia do 31.01.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych realizują w trybie zdalnym w oparciu o regulamin edukacji zdalnej obowiązujący  w szkole.

7. Uczniowie Szkoły Branżowej - pracownicy młodociani uczestniczą w pełni w zajęciach praktycznych u swoich pracodawców, czyli uczęszczają na tzw. praktyki. Pracodawcy w kwestii uczęszczania na zajęcia praktyczne uczniów, mogą podejmować indywidualne decyzje w zależności od tego, czy występują u nich w zakładzie zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Taka decyzja zawsze ostatecznie należy do pracodawcy.

8. Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa – pedagog i psycholog pracują stacjonarnie w szkole – tel. 14 612 27 79.

9. Do dyspozycji uczniów codziennie czynna jest biblioteka szkolna – tel. 14 612 27 79. Zachęcamy do korzystania z katalogu online - https://m002057.molnet.mol.pl/ 

Piotr Czekaj – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

Categories: Aktualności

Comments are closed.